Jam Akademik

Jam KBM Senin – Kamis Jam KBM Jumat
1 06.45 – 07.30 1 07.00 – 07.45
2 07.30 – 08.15 2 07.45 – 08.30
3 08.15 – 09.00 3 08.30 – 09.15
4 09.00 – 09.45 ISTIRAHAT
ISTIRAHAT 4 09.40 – 10.25
5 10.10 – 10.55 5 10.25 – 11.10
6 10.55 – 11.40 SHOLAT JUMAT
SHOLAT 6 12.45 – 13.30
7 12.20 – 13.05 7 13.30 – 14.15
8 13.05 – 13.50
9 13.50 – 14.35
10 14.35 – 15.20