Jam Akademik

Jam KBM Senin – Kamis Jam KBM Jumat
1 06.45 – 07.30 1 07.00 – 07.45
2 07.30 – 08.15 2 07.45 – 08.30
3 08.15 – 09.00 3 08.30 – 09.15
4 09.00 – 09.45 ISTIRAHAT
ISTIRAHAT 4 09.35 – 10.20
5 10.05 – 10.50 5 10.20 – 11.05
6 10.50 – 11.35 SHOLAT JUMAT
SHOLAT 6 12.45 – 13.30
7 12.15 – 13.00 7 13.30 – 14.15
8 13.00 – 13.45
9 13.45 – 14.30
10 14.30 – 15.15